មកដឹងពីការកំណត់អ្នកដែលអាច Follow គណនីហ្វេសប៊ុកអ្នកបាន

មានឆ្ងល់អត់? គណនីហ្វេសប៊ុកខ្លះក៏អាច Follow បាន ហើយគណនីហ្វេសប៊ុកខ្លះទៀតក៏មិនអាច Follow បាន ម៉េចបានចឹងណ៎?

របៀបបិទលោតខ្លឹមសារនៃសារជូនដំណឹង (Notifications) នៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS

ធ្លាប់អត់ ពេលគេផ្ញើសារអីមក ក៏លោតខ្លឹមសារនៃ សារជូនដំណឹង (Notifications) ទាំងនោះលើអេក្រង់ឲ្យច្បាស់ក្រលែត ហើយអ្នកណាដែលនៅជិតក៏មើលឃើញ

បៀបបិទមុខងារលោតខ្លឹមសារនៃសារជូនដំណឹង (Notifications) នៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android

កាលលើកមុនជំរំឌីជីថលបានធ្វើពីរបៀបបិទមុខងារលោតខ្លឹមសារនៃសារជូនដំណឹង (Notifications) នៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS ម្ដងរួចហើយ