ហេតុផលដែលអ្នកមិនគួរចែករំលែកពាក្យសម្ងាត់(Password) ឲ្យអ្នកដទៃ ទោះបីជាដៃគូស្នេហា

អ្នកណាខ្លះ មានដៃគូហើយចែករំលែកពាក្យសម្ងាត់ឲ្យគ្នា? មានអារម្មណ៍ម៉េចដែរ? ហើយឲ្យគេដោយស្ម័គ្រចិត្ត ឬបង្ខំចិត្ត

ប្តូរពាក្យសម្ងាត់( Password) នៅលើហ្វេសប៊ុក

ចង់ប្តូរពាក្យសម្ងាត់( Password) នៅលើហ្វេសប៊ុកដល់ហើយ ត្រូវធ្វើម៉េចណ៎ បើមិនសូវដឹងពីរបៀបប្តូរផង

គន្លឹះងាយៗក្នុងការថែរក្សា និងទុកដាក់ពាក្យសម្ងាត់ឲ្យមានសុវត្ថិភាព

ពាក្យសម្ងាត់ជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមត្រូវថែរក្សាឲ្យបានល្អ។ ខាងក្រោមនេះគន្លឹះងាយៗក្នុងការថែរក្សា