របៀបបើកមុខងារឲ្យសារដែលអ្នកបានផ្ញើទៅរលុប ក្នុងរយ:ពេល 7 ថ្ងៃ តាម WhatsApp

កន្លងទៅយើង​បានបង្ហាញពីមុខងារកំណត់ ការលុបសារលើកម្មវិធីទំនាក់ទំនង Signal ម្ដងហើយ ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងបង្ហាញពីរបៀបបើកមុខងារឲ្យសារដែលអ្នកបានផ្ញើទៅនោះរលុប ក្នុងរយ:ពេល7ថ្ងៃ តាមកម្មវិធីទំនាក់ទំនង WhatsApp ម្តង ដើម្បីឲ្យអ្នកដែលប្រើកម្មវិធីនេះបានដឹង និង​សាក​ល្បង​នូវ​មុខ​ងារនេះ។ មុខងារ​នេះ​អាច​ជួយសម្រួល​ទៅ​លើ​ការ​សន្ទនារបស់​អ្នក​ណាមួយដែល​មិន​ចាំបាច់​រក្សាទុក ហើយ​ចង់ឲ្យ​វា​លុប​ចេញ​ក្នុង​ពេល​មួយ​សប្ដាហ៍ដោយ​ខ្លួន​ឯង​តែ​ម្ដង។
 
ខាងក្រោមនេះជារបៀបបើកមុខងារនេះ៖

ជំហានទី១

ជំហានទី២

ជំហានទី៣