របៀបឆែកមើលថាមានឧបករណ៍ផ្សេង លួចចូលប្រើប្រាស់គណនីTikTok ឬក៏អត់

កម្មវិធី Tiktok នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​ពិត​ជា​ពេញ​និយម​ណាស់​ បែបនេះ​ហើយ​ការ​ប្រុង​ប្រយ័ត្នរបស់​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ក៏​គួរតែ​មាន​ដូច​គ្នា។ អ្នក​គួរតែ​ឧស្សាហ៍ឆែកមើល ថាមានឧបករណ៍ផ្សេងក្រៅពីឧបករណ៍យើង លួចចូលប្រើប្រាស់ឬក៏អត់ ព្រោះ​វា​អាច​ជាវិធីមួយ​ដែលឲ្យ​អ្នកអាច​ការពារ​គណនី TikTok បាន ព្រោះបើឃើញមានឧបករណ៍ផ្សេងចូលប្រើគណនី Tiktok យើងនោះ យើងអាចលុបចេញទាន់ពេល ដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាទាន់។
 
ចឹងកុំឲ្យខាតពេល យើងទៅមើលរបៀបឆែកខាងក្រោមនេះ: