របៀបបង្កើតគណនី TunnelBear VPN សម្រាប់អ្នក​ដែលចង់​បាន​ឯកជនភាពអ៊ិនធឺណិត

សម្រាប់អ្នក​ដែលចង់​បាន​ឯកជនភាពអ៊ិនធឺណិតអាច​ប្រើប្រាស់ TunnelBear VPN បាន​ព្រោះ​វា​ជាបណ្ដាញឯកជននិមិត្មមួយក្នុងចំណោមបណ្ដាញឯកជននិមិត្មផ្សេងៗទៀត ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដោយមិនគិតថ្លៃ ហើយមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ ដោយគ្រាន់តែអ្នកត្រូវមានគណនីអុីម៉ែលណាមួយ ជាមុនសិនក្នុង​ការបង្កើត។
 
គួរបញ្ជាក់ផងដែរ​ បណ្ដាញឯកជននិមិត្ម(VPN) ជាការបង្កើតច្រកឯកជនមួយដើម្បីភ្ជាប់កុំព្យូទ័រ ស្មាតហ្វូន ឬ tablet ទៅកាន់ម៉ាស៊ីនមេ (server)តាម រយៈអ៊ីនធឺណិត។
 
ខាងក្រោម​នេះជា របៀបបង្កើតគណនី TunnelBear VPN៖