របៀបបិទមិនឲ្យលោតខ្លឹមសារនៃសារជូនដំណឹង (Notifications) នៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android

កាលលើកមុនជំរំឌីជីថលបានធ្វើពីរបៀបបិទមុខងារលោតខ្លឹមសារនៃសារជូនដំណឹង (Notifications) នៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS ម្ដងរួចហើយ ចឹងថ្ងៃនេះ អ្នកដែលប្រើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ក៏អាចធ្វើបានដែរ ដើម្បីកុំឲ្យគេឃើញខ្លឹមសារនៃ សារជូនដំណឹង (Notifications) ពេលគេផ្ញើមកនោះអី។
ណាមួយទៀត​នេះក៏​ជា​វិធីសាស្ត្រមួយ​សម្រាប់​ការ​ពារ​ឯកជនភាព​របស់​យើង​ផង​ដែរ ព្រោះ​រឿង​ខ្លះ​អ្នក​ទី៣​មិន​គួរ​មើល​ឃើញ​ឡើយ។
 
ចឹងតោះមកតាមដានរបៀបបិទមុខងារនេះជាមួយជំរំឌីជីថលទាំង​អស់គ្នា៖