របៀបបិទមុខងារសារជូនដំណឹង (Notifications) នៅ​លើ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តការ iOS

ធ្លាប់អត់ ពេលគេផ្ញើសារអីមក ក៏លោតខ្លឹមសារនៃ សារជូនដំណឹង (Notifications) ទាំងនោះលើអេក្រង់ឲ្យច្បាស់ក្រលែត ហើយអ្នកណាដែលនៅជិតក៏មើលឃើញ។ បែប​នេះ​វា​ពិត​ជា​
មានអារម្មណ៍ថាគ្មានសោះឯកជនភាព ចឹងហើយក៏ចង់បិទមុខងារលោតខ្លឹមសារនៃសារជូនដំណឹង (Notifications) នោះចោល ដើម្បីកុំឲ្យគេមើល​ឃើញ​ទៀត ព្រោះ​នោះ​ជា​រឿង​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់​យើង​ដែល​មិន​ចង់ឲ្យ​អ្នក​ផ្សេង​ដឹង។​
 
ចឹងតោះមកតាមដានរបៀបបិទមុខងារនេះជាមួយជំរំឌីជីថល បែបងាយៗតែ ៤ជំហានប៉ុណ្ណោះ៖