របៀបកំណត់សារដែលបានផ្ញើចេញ ឲ្យរលុបបាត់ក្នុងពេលណាមួយនៅ​លើ Signal

នរណាខ្លះដែលប្រើប្រាស់កម្មវិធី Signal ដើម្បីទំនាក់ទំនងគ្នា? ហើយមានដឹងអត់ថាយើងក៏អាចកំណត់សារដែលបានផ្ញើចេញទៅនោះ ឲ្យរលុបបាត់ក្នុងពេលវេលាណាមួយដែរ។ មុខងារ​នេះ​អាច​បង្ក​រការ​ងាយ​ស្រួល​ម្យ៉ាង​សម្រាប់​ការ​សន្ទនាដែល​មិន​ត្រូវ​ការ​រក្សា​ទុក​យូរ ឬ​យើង​មាន​បំណង​ចង់​ឲ្យ​វា​លុប​ចេញ​ដោយ​ខ្លួនឯង ក្នុង​ពេល​វេលាណាមួយ​ដែល​យើង​ចង់​កំណត់។
 
ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលពីរបៀបកំណត់ខាងក្រោមបានណា៖