របៀបបិទមិនឲ្យអ្នកដទៃដឹងថាយើង Active នៅពេលណាខ្លះលើ Telegram

មានដឹងថាកម្មវិធីទំនាក់ទំនងតេឡេក្រាម មានមុខងារបិទមិនឲ្យអ្នកដទៃដឹងថាយើង Active ពេលណាដែរអត់? តោះ! ចឹងកុំឲ្យខាតពេល ទៅតាមដានជាមួយជំរំតាមរបៀបខាងក្រោមបាន ដើម្បីបិទមិនឲ្យអ្នកដទៃដឹងថាយើង Active នៅពេលវេលាណាខ្លះ៖

តោះ! ចឹងកុំឲ្យខាតពេល ទៅតាមដានជាមួយជំរំតាមរបៀបខាងក្រោមបាន ដើម្បីបិទមិនឲ្យអ្នកដទៃដឹងថាយើង Active នៅពេលវេលាណាខ្លះ៖