របៀប Unblock គណនីហ្វេសប៊ុកនរណាម្នាក់វិញ​ក្រោយ​អ្នកធ្លាប់ប្លុក(block)គេ

អ្នក​ខ្លះ​អាច​នឹង​ចេះប្លុក(block)គណនីហ្វេសប៊ុក​គេ តែ​ពេល​ចង់ Unblock វិញ​បែរ​ជា​រក​កន្លែង​អត់​ឃើញ។ ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលប្លុក(block)គេ ព្រោះខឹង ស្អប់មួយឆាវ តែក្រោយមក ចង់ដឹងរឿងគេឡើងវិញ ចង់ឃើញសកម្មភាពគេឡើងវិញ ហើយក៏ចង់ Unblock វិញយើង​នៅ​តែ​អាច​ធ្វើបាន គ្រាន់​តែ​បន្ទាប់​ពី Unblock ហើយ​គណនី​ហ្វេសប៊ុក​អ្នកទាំងពីរ​លែង​ជា​មិត្ត( Friend) នឹង​គ្នា​ទៀត​ហើយ ដូច្នេះ​បើ​ចង់ធ្វើ​ជា​មិត្ត( Friend) ត្រូវ​ស្នើសុំម្ដង​ទៀត។
 
ម៉ោះ! យើង​ទៅមើលពីរបៀប Unblock គណនីហ្វេសប៊ុកតាម​វិធីខាងក្រោមជាមួយ​ជំរំឌីជីថល៖