របៀប​ប្រើប្រាស់ ​កម្មវិធី Jitsi Meet

កាលពីថ្ងៃមុន ជំរំឌីជីថលបានប្រាប់អ្នក​ទាំងអស់គ្នា​ពីរបៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី Jitsi Meet ដែលជា​កម្មវិធីជជែកជួបជុំ មានសុវត្ថីភាពមួយ​ សម្រាប់​អ្នក​អាច​ជ្រើសរើសក្នុង​ការជួបជុំតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ រួចមកហើយ តែនោះគឺចំពោះ​អ្នក​ដែល​មិន​ទាន់មាន​ App នៅ​លើទូរស័ព្ទដៃ ។

ចឹង​ជំរំឌីជីថលនឹង​ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀប​ប្រើប្រាស់ សម្រាប់​អ្នក​ដែល​មាន​ App នៅ​លើទូរស័ព្ទដៃរួចហើយ ៖