របៀបបង្កើតកម្មវិធីផ្ញើសារសម្រាប់កុមារ(Messenger Kids)

អត្ថបទមុនជំឌីជីថលបានបង្ហាញពីកម្មវិធីផ្ញើសារសម្រាប់កុមារ(Messenger Kids) រួចហើយ​ ដូច្នេះ​ក្នុង​អត្ថបទនេះ យើង​នឹង​ប្រាប់ពីរបៀបបង្កើតកម្មវិធីផ្ញើសារសម្រាប់កុមារ(Messenger Kids) ដែលអាណាព្យាបាលអាចបង្កើតសម្រាប់កូនៗអ្នកបានវិញ​ម្ដង។

មួយវិញទៀត​កម្មវិធីនេះ​នៅមាន​មុខងារជាច្រើនទៀតបន្ទាប់ពីអ្នកបានបង្កើតហើយក្នុង​ការជ្រើសរើស ដើម្បី​ឲ្យ​សមស្រប​តាម​តម្រូវ​ការ និង​ភាពចាំបាច់របស់អាណាព្យាបាល។