គួរទម្លាប់ចាកចេញ (Log out) ពីគណនីសង្គមរបស់អ្នកទើបជាការប្រសើរ

ការទម្លាប់ Log in គណនីហ្វេសប៊ុក ឬគណនីសង្គមផ្សេងៗទៀតរបស់យើងចោលនៅក្នុង Browser ប្រៀបដូចជាបើកទ្វាចំហរចាំឲ្យចោរចូលមកលួចរបស់យើងចឹង។

ជំរំឌីជីថល ដឹងថាវាពិបាកក្នុងការដែលត្រូវវាយបញ្ជូល ពាក្យសម្ងាត់ និងឈ្មោះប្រើប្រាស់គ្រប់ពេលដែលយើងចង់ចូលទៅប្រើគណនីរបស់យើង ប៉ុន្តែបើក្នុងករណីយើងទុកឧបករណ៍របស់យើងចោលដោយមិនមានចាក់សោរ ឬយើងប្រើឧបករណ៍នោះរួមគ្នា ចឹងជនឆ្លៀតឱកាសស្រួលចូលទៅយក និងប្រើប្រាស់គណនីរបស់យើង ឬមិនចឹងទេអាចមានអ្នកនៅជិតយើងគាត់ចង់លលេងជាមួយយើងអីក៏ថាបាន។

ទម្លាប់ ចាកចេញ (Log out) តិចទៅ ព្រោះការពារប្រសើរជាជាងព្យាបាល។