រឿង​មួយ​ចំនួនដែលអ្នកត្រូវដឹងអំពីការជ្រើសកម្មវិធីទំនាក់ទំនងសង្គម

នាសម័យកាលអុិនធឺណិត ការទំនាក់ទំនងគ្នាតាមកម្មវិធីណាមួយគឺសំខាន់ណាស់ព្រោះគ្រប់រូបភាព គ្រប់សារនៃរឿងរ៉ាវនោះគឺនៅក្នុងកម្មវិធីដែលអ្នកបានជ្រើសរើសហ្នឹងហើយ។ បែបនេះទើបតម្រូវឲ្យអ្នកមានភាពឆ្លាតវៃ និងយល់ដឹងច្បាស់លាស់ពីកម្មវិធីទំនាក់ទំនងសង្គមដែលអ្នក និងដៃគូ ឬក្រុមការងារជ្រើសរើសប្រើ ព្រោះ​វា​ពិត​ជា​មាន​ហានិភ័យ​បើសិន​ជា​អ្នក​ធ្វេសប្រហែស ហើយ​រើស​យក​ម្មវិធី​ដែល​គ្មាន​សុវត្ថិភាព​មក​ប្រើប្រាស់
 
ខាងក្រោមនេះជារឿងមួយចំនួនដែលអ្នកត្រូវដឹងអំពីការជ្រើសកម្មវិធីទំនាក់ទំនងសង្គម៖