របៀបបិទមុខងារមួយចំនួនដែលកាត់បន្ថយការបង្ហាញផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពីហ្វេសប៊ុក

ឆ្ងល់ទេថាហេតុអ្វីបានជាមានលោតផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមកក្នុងហ្វេសប៊ុកយើងជាពិសេសគឺស្រដៀងទៅនឹងចំនង់ចំនូលចិត្តយើង ឬពេលខ្លះយើងនិយាយពីអ្វីមួយស្រាប់តែមានពាណិជ្ជកម្មលោតមក?

 ដើម្បីកាត់បន្ថយការរំខានបែបនេះអ្នកអាចចូលកំណត់នូវមុខងារមួយចំនួនដែលកាត់បន្ថយការបង្ហាញផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពីហ្វេសប៊ុក។អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលពីរបៀបឆែកមើលឯកជនភាពរបស់អ្នកលើហ្វេសប៊ុក ដោយបិទមិនឲ្យហ្វេសប៊ុកទាញយកព័ត៌មានរបស់អ្នកមកប្រើសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមជំហានខាងក្រោមនេះ