របៀបឆែកមើលសារស្នើរសុំ (Message Requests)

សារស្នើរសុំ (Message Requests) គឺជាកន្លែងមួយដែលផ្ទុកនៅសារនានា របស់គណនីហ្វេសប៊ុកណាមួយ​ដែលមិនមែនជាមិត្តភក្តិ(Friend) ផ្ញើរមកកាន់គណនីអ្នក។ អ្នកអាចចូលមើលកន្លែងនេះបានដើម្បីដឹងថាមានគណនីហ្វេសប៊ុកណាខ្លះផ្ញើសារមកអ្នក ព្រោះវានឹង​មិនលោតចូល Messenger អ្នក​ទេ បើសិនជាអ្នកមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យគណនីនោះអាច​ជជែកជាមួយអ្នកបាន។

ដើម្បីរបៀបឆែកមើលសារស្នើរសុំ (Message Requests) អ្នកអាច​ធ្វើតាម​វិធីខាង​ក្រោម​នេះ​បាន៖