ឧបករណ៍របស់ខ្ញុំ

ឧបករណ៍ឌីជីថលដូចជាកុំព្យូទ័រផ្ទាល់ខ្លួនកុំព្យូទ័រយួរដៃថេប្លេតនិងស្មាតហ្វូនជួយបុគ្គលនិងអង្គការទំនាក់ទំនងគ្នាប្រើអ៊ីនធឺណិតនិងបង្កើតរក្សាទុកនិងចែករំលែកទិន្នន័យ។ ការបាត់បង់ឧបករណ៍បែបនេះឬធ្វើឱ្យពួកគេត្រូវបានគេលួចឬលួចអាចមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ផ្នែកផ្ទាល់ខ្លួនវិជ្ជាជីវៈហិរញ្ញវត្ថុនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះ។ ការដឹងពីរបៀបការពារនិងធានាសុវត្ថិភាពឧបករណ៍ឌីជីថលរបស់អ្នកគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃសុវត្ថិភាពឌីជីថល។