បើឃើញសញ្ញាទាំងនេះវាមិនមែនជាការឆ្លងមេរោគ ឬមានអ្នកចូលគ្រប់គ្រងឡើយ

មានអ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនកំពុងតែយល់ច្រឡំថាសញ្ញាទាំងនេះជារឿយៗមានអ្នកលួចចូលទៅគ្រប់គ្រងឧបករណ៍ ឬលួចទិន្នន័យ ព័ត៌មាននានា ជាដើម ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការពិត១០០%នោះទេ។ ដើម្បីកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំទៀត ជំរំឌីជីថលនឹងបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថា បើឃើញឧបករណ៍របស់អ្នកមានសញ្ញាទាំងនេះវាមិនមែនជាការឆ្លងមេរោគ ឬមានអ្នកចូលគ្រប់គ្រងឡើយ៖