វិធីសាស្ត្រសង្គ្រោះទូរស័ព្ទ ឬថេប្លេត(Tablet) ដែលត្រូវបានគេគ្រប់គ្រង ឬឆ្លងមេរោគ (Malware)

កាលពីអត្ថបទមុនយើងបានប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបសម្គាល់ឧបករណ៍អ្នកត្រូវបានគេគ្រប់គ្រង ឬឆ្លងមេរោគរួចហើយដូច្នេះខណៈទូរស័ព្ទ ឬថេប្លេត(Tablet) របស់អ្នកត្រូវបានគេគ្រប់គ្រង ឬឆ្លងមេរោគ (Malware)ហើយនោះរឿងចាំបាច់ដែលអ្នកត្រូវធ្វើនោះមិនមែនបោះបង់ទូរស័ព្ទដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិឯកជននោះទេ។ ថ្ងៃនេះជំរំឌីជីថលនឹងបង្ហាញពីវិធីសាស្ត្រសង្គ្រោះទូរស័ព្ទ ឬថេប្លេត(Tablet) ដែលត្រូវបានគេគ្រប់គ្រង ឬឆ្លងមេរោគ (Malware)៖