វិធីសាស្ត្រសង្គ្រោះទូរស័ព្ទ​ ឬថេប្លេត(Tablet) ដែលត្រូវបានគេគ្រប់គ្រង​ ឬឆ្លងមេរោគ

កុំឲ្យយល់ច្រឡំពីការលួចចូលគ្រប់គ្រងឧបករណ៍ទៀត ថ្ងៃជំរំឌីជីថលនឹងបង្ហាញសញ្ញាដែលអាចឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់កំណត់បានថាឧបរណ៍របស់គេពិតជាមានឆ្លងមេរោគ ឬមានអ្នកចូលគ្រប់គ្រងមែន។

ខាងក្រោមនេះជាសញ្ញាទាំងអស់នេះអាចបញ្ជាក់បានថា ឧបករណ៍របស់អ្នកមានអ្នកលួចចូលគ្រប់គ្រង៖