រឿងមួយចំនួនដែលអ្នកគួរធ្វើអ្វីមុនពេលអ្នកយកទូរស័ព្ទទៅជុសជុល(ប្តូរកញ្ចក់អេក្រង់ ឬអ៊ុតកញ្ចក់)

ការប្តូរកញ្ចក់អេក្រង់ ឬអ៊ុតកញ្ចក់ទូរស័ព្ទគឺ​ជា​រឿង​ដែល​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ទូរស័ព្ទ​សឹង​តែ​ចៀស​មិន​ផុត ដូច្នេះ​វា​ពិត​ជា​សំខាន់​ក្នុង​ការ​យល់​ដឹង​ពី​អ្វី​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ធ្វើ​មុន​ពេល​ហុច​ទូរស័ព្ទ​ទៅ​ឲ្យ​ជាង។ ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​រឿង​ដែល​សំខាន់​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ធ្វើដើម្បី​រក្សាបាន​នូវ​សុវត្ថិភាព និង​ការ​ពារ​ជាមុន​ក្នុង​ករណី​មិន​ល្អ​ណា​មួយ​កើតឡើង ព្រោះ​ក្នុង​ទូរស័ព្ទ​យើង​គឺ​មិន​មែន​មាន​តែ​សំបក​ឡើយ គឺ​មាន​ឯកសារ ទិន្នន័យ និង​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​សំខាន់ៗ​ដែល​វា​លើស​ពី​តម្លៃ​នៃទូរស័ព្ទ។