អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្ញុំ

អត្តសញ្ញាណឌីជីថលគឺជាព័ត៌មានទាំងអស់អំពីបុគ្គលឬអង្គការដែលមាននៅលើអ៊ីនធឺណិត។ រាល់ពេលដែលអ្នកភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតឬប្រើឧបករណ៍ឌីជីថលដែលភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតអ្នកនឹងទុកទិន្នន័យជាច្រើន ព័ត៌មាននេះអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់គោលដៅអ្នកជាមួយការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបញ្ចុះបញ្ចូលចារកម្មលើអ្នកឬធ្វើការវាយប្រហារផ្នែកវិស្វកម្មសង្គម។