បៀបបិទមុខងារលោតខ្លឹមសារនៃសារជូនដំណឹង (Notifications) នៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android

កាលលើកមុនជំរំឌីជីថលបានធ្វើពីរបៀបបិទមុខងារលោតខ្លឹមសារនៃសារជូនដំណឹង (Notifications) នៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS ម្ដងរួចហើយ

កាលលើកមុនជំរំឌីជីថលបានធ្វើពីរបៀបបិទមុខងារលោតខ្លឹមសារនៃសារជូនដំណឹង (Notifications) នៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS ម្ដងរួចហើយ ចឹងថ្ងៃនេះ អ្នកដែលប្រើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ក៏អាចធ្វើបានដែរ ដើម្បីកុំឲ្យគេឃើញខ្លឹមសារនៃ សារជូនដំណឹង (Notifications) ពេលគេផ្ញើមកនោះអី។ ណាមួយទៀតបើអ្នកមានសង្សារអី ត្រូវការពារឯកជនភាព កុំឲ្យសង្សារឃើញ ពេល crush ផ្ញើអីមក ចឹងតោះមកតាមដានរបៀបបិទមុខងារនេះជាមួយជំរំឌីជីថលបាន៖

ណាមួយទៀតបើអ្នកមានសង្សារអី ត្រូវការពារឯកជនភាព កុំឲ្យសង្សារឃើញ ពេល crush ផ្ញើអីមក ចឹងតោះមកតាមដានរបៀបបិទមុខងារនេះជាមួយជំរំឌីជីថលបាន៖