របៀបបិទលោតខ្លឹមសារនៃសារជូនដំណឹង (Notifications) នៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS

ធ្លាប់អត់ ពេលគេផ្ញើសារអីមក ក៏លោតខ្លឹមសារនៃ សារជូនដំណឹង (Notifications) ទាំងនោះលើអេក្រង់ឲ្យច្បាស់ក្រលែត ហើយអ្នកណាដែលនៅជិតក៏មើលឃើញ

មានអារម្មណ៍ថាគ្មានសោះឯកជនភាព ចឹងហើយក៏ចង់បិទមុខងារលោតខ្លឹមសារនៃសារជូនដំណឹង (Notifications) នោះចោល ដើម្បីកុំឲ្យគេដឹង 

ចឹងតោះមកតាមដានរបៀបបិទមុខងារនេះជាមួយជំរំឌីជីថល បែបងាយៗតែ ៤ជំហានប៉ុណ្ណោះ៖