មកដឹងពីការកំណត់អ្នកដែលអាច Follow គណនីហ្វេសប៊ុកអ្នកបាន

មានឆ្ងល់អត់? គណនីហ្វេសប៊ុកខ្លះក៏អាច Follow បាន ហើយគណនីហ្វេសប៊ុកខ្លះទៀតក៏មិនអាច Follow បាន ម៉េចបានចឹងណ៎?

ការពិតនោះមកពីការកំណត់របស់ម្ចាស់គណនី ថាតើគាត់ចង់ឲ្យនរណាអាច Follow គាត់បាន ឬមិនបាន។ យ៉ាងណាមិញបើអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកផ្សេងដែលមិនមែនជាមិត្តភក្តិក្នុងហ្វេសប៊ុក អាច Follow អ្នកបាននោះ គេនឹងឃើញសកម្មភាពរបស់អ្នកលើហ្វេសប៊ុកដូចជាមិត្តភក្តិអ្នកចឹង។ ដូច្នេះបើអ្នកគិតថាចង់រក្សាឯកជនភាពរបស់អ្នក អ្នកមិនគួរអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកផ្សេង Follow អ្នកបាននោះទេ ព្រោះយើងពិតជាមើលមិនឃើញថាគេមានបំណងបែបណាឡើយ។

ខាងក្រោមនេះជាការកំណត់អ្នកដែលអាច Follow គណនីហ្វេសប៊ុកអ្នកបាន ដូច្នេះអ្នកអាចធ្វើការកំណត់បានដោយខ្លួនឯង៖