របៀបប្តូរពីការដាក់លេខទូរស័ព្ទមកដាក់អុីម៉ែលលើ Instagram

មានអ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនធំទៅហើយដែលដាក់លេខទូរស័ព្ទដើម្បីបង្កើតគណនីអ៊ីស្ដាក្រាម ព្រោះវាងាយស្រួល ហើយរហ័សទៀតផង។ ប៉ុន្តែតើអ្នកដឹងអត់ហេតុអី បានជាការប្រើអ៊ីម៉ែល សម្រាប់គណនីសង្គមវាល្អជាងការដាក់លេខទូរស័ព្ទ?

បានជាការប្រើអ៊ីម៉ែល សម្រាប់គណនីសង្គម មិនថា Facebook ឬ អ៊ីនស្តាក្រាមទេ វាល្អជាងការដាក់លេខទូរស័ព្ទ ព្រោះពេលបាត់ទូរស័ព្ទ ប្ដូរលេខទូរស័ព្ទ ឬទៅប្រទេសក្រៅ អ្នកនឹងមិនអាចទាញលេខកូដដែលបានផ្ញើចូលលេខទូរស័ព្ទនោះក្នុងការចូលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមរបស់អ្នក។ ដូច្នេះអ្នកគួរតែទម្លាប់ប្រើអ៊ីម៉ែល ជាជាងលេខទូរស័ព្ទ។

ខាងក្រោមនេះជារបៀបប្តូរពីការដាក់លេខទូរស័ព្ទមកដាក់អុីម៉ែលលើអុីនស្តាក្រាមជំនួសវិញ ដើម្បីឲ្យគណនីរបស់អ្នកកាន់តែមានសុវត្ថិភាព៖