របៀប បិទដំណើរការគណនី(Deactivate Account)លើហ្វេសប៊ុក

សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុកដែលចង់ដឹងពីរបៀប បិទដំណើរការគណនី (Deactivate Account) នោះជំរំអាចប្រាប់បានណា មិនថាគណនីអ្នកមានបញ្ហាណាមួយ មិនថាម្ចាស់គណនីខូចចិត្តរឿងស្នេហា មិនថាលែងចង់ប្រើគណនីបច្ចុប្បន្ន ឬមានអារម្មណ៍អសុវត្ថិភាពណាមួយជាមួយគណនីកំពុងប្រើប្រាស់ដែលចង់បិទដំណើរការ ចឹងអាចមើលពីរបៀបខាងក្រោមបាន។ យ៉ាងណាមិញការបិទដំណើរការគណនី(Deactivate Account)

នៅតែអាចចូលប្រាស់ប្រាស់វិញបានក្នុងករណីដែលអ្នកប្រើប្រាស់ហេតុផលដែលអ្នកចង់បាន ដូច្នេះមុនធ្វើបែបនេះសូម្បីប្រាកដថាអ្នកចង់បិទមួយរយៈឬយ៉ាងណា។