របៀបបិទលេខទូរស័ព្ទ កុំឲ្យគេឃើញលើតេឡេក្រាម

ពេលខ្លះឯកជនភាពពិតជាសំខាន់ ដូចជាលេខទូរស័ព្ទ ពេលវេលានៃការបើកប្រើប្រាស់កម្មវិធីទំនាក់ទំនងជាដើម ឬសកម្មភាពនានាជាដើម។ យ៉ាងណាមិញវារឹតតែសំខាន់បើសិនជាអ្នកជាបុគ្គលដែលមិនចូលចិត្តឲ្យនរណាម្នាក់ដឹងពីអ្នកក្រៅពីមិត្តភក្តិជិតដិត ឬអ្នកស្គាល់គ្នា។

ចឹងថ្ងៃនេះជំរំនឹងប្រាប់អ្នកពីរបៀបបិទលេខទូរស័ព្ទ កុំឲ្យគេឃើញលើតេឡេក្រាម ដែលអាចឲ្យអ្នករក្សាបាននូវអ្វីដែលអ្នកមិនចង់ឲ្យអ្នកផ្សេងឃើញ។ តោះ! ទៅតាមដាននូវជំហានក្នុងការបិទលេខទូរស័ព្ទ នៅលើកម្មវិធីទំនាក់ទំនង តេឡេក្រាមខាងក្រោមនេះ៖