ហានិភ័យឌីជីថល

ហានិភ័យឌីជីថលត្រូវតែទាក់ទងនឹងការពិតដែលថាមនុស្សអាចត្រូវបានបញ្ឆោតតាមអ៊ីនធឺណិត។ ការបោកបញ្ឆោតឌីជីថលជាទូទៅមានទម្រង់នៃការវាយប្រហារផ្នែកវិស្វកម្មសង្គមការឆបោកនិងមេរោគ។ ខណៈពេលដែលហានិភ័យទាំងនេះមិនអាចត្រូវបានលុបចោលទាំងស្រុងមនុស្សនិងអង្គការអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យយ៉ាងខ្លាំងដោយការអនុវត្តអនាម័យឌីជីថលនិងការអនុវត្តដោយមានសុភវិនិច្ឆ័យ។