វិធីសាស្រ្តការពារគណនីសង្គមរបស់អ្នកងាយៗ

គណនីសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្នបានក្លាយជាកន្លែងទំនាក់ទំនង កម្សាន្ត និងផ្ទុកទិន្នន័យជាច្រើន។ យ៉ាងណាមិញទន្ទឹមនឹងភាពរីករាយ និងកិច្ចសន្ទនាដ៏សំខាន់នោះ អ្នកក៏ត្រូវដឹងពីផលវិបាកដែរក្នុងករណីគណនីសង្គមអ្នកត្រូវបានបាត់បង់។

បែបនេះហើយបើមិនចង់បាត់បង់គណនីសង្គមរបស់អ្នកងាយៗនោះទេ អាចអនុវត្តវិធីសាស្ត្រទាំងនេះបាន៖