ហេតុផលដែលអ្នកមិនគួរទំលាក់លេខ ទំលាក់ទីតាំង

សម័យអ៊ិនធឺណិតគ្រប់យ៉ាងកាន់តែសម្បូរបែប ការទិញទំនិញក៏កាន់តែស្រួលដោយមិនបាច់ទៅដល់ហាងផ្ទាល់ គ្រាន់តែចុចមួយភ្លែត ទំនិញក៏អាចមកដល់ដៃភ្លាម។

យ៉ាងណាមិញទន្ទឹមនឹងភាពងាយស្រួលនេះ ក៏មានជាបញ្ហាចោទដែរ បើសិនជាអ្នកទិញទំនិញតាមអនឡាញមិនមានការប្រុងប្រយ័ត្ន ជាពិសេសរឿងទំលាក់លេខ ទំលាក់ទីតាំង នៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់ (live) ឬតាមការបង្ហោះ(post) នានានៅក្នុងហ្វេសប៊ុកតែម្ដង។

ខាងក្រោមនេះជាហេតុផលដែលអ្នកមិនគួរទំលាក់លេខ ទំលាក់ទីតាំង នៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់ (live) ឬតាមការបង្ហោះ(post) នានានៅក្នុងហ្វេសប៊ុក៖