ដើម្បីឲ្យអ្នកក្លាយ ជាអ្នកចំបាំង ការពារហ្វេសប៊ុកអ្នក នឹង​ស្វែងយល់ពីវិធានទី៥ ដើម្បី រក្សាសន្តិសុខ គណនីរបស់អ្នក។

 

នេះគឺជា ចំណុចមួយចំនួនដែលអ្នកអាចធ្វើ ដើម្បីរក្សាគណនីរបស់អ្នកឱ្យមានកម្រងព័ត៌មាន ពាណិជ្ជកម្ម៖

 

  • ស្វែងយល់អំពីពាណិជ្ជកម្ម
  • ព័ត៌មានអំពីកម្រងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន
  • ចំណូលចិត្ត​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកនៅលើហ្វេសប៊ុក
  • សកម្មភាពអ្នកលើបណ្ដាញសង្គម