ដើម្បីឲ្យអ្នកក្លាយ ជាអ្នកចំបាំង ការពារហ្វេសប៊ុកអ្នក នឹង​ស្វែងយល់ពី វិធានទី៤ ដើម្បី រក្សាទិន្នន័យ គណនីរបស់អ្នក។

 

នេះគឺជា ចំណុចមួយចំនួន ដែលអ្នកអាចធ្វើ ដើម្បីរក្សាគណនីរបស់អ្នកឱ្យមានឯកជនភាពទិន្នន័យអ្នក៖

 

  • ពិនិត្យកម្មវិធីទី៣ដែលចូលប្រើប្រាស់គណនីអ្នក
  • តើអ្នកបាន​ប្រើប្រាស់គណនីចុះឈ្មោះវេបសាយណាខ្លះ
  • ព័ត៌មានអ្នកបានផ្ដល់ព័ត៌មានទៅវេបសាយណាខ្លះ