ដើម្បីឲ្យក្លាយជា អ្នកចំបាំងការពារហ្វេសប៊ុក អ្នកត្រូវស្វែងយល់ពី វិធានទី៣ ដើម្បី រក្សាសុវត្ថិភាព គណនីរបស់អ្នក។

 

នេះគឺជា ចំណុចមួយចំនួន ដែលអ្នកអាចធ្វើ ដើម្បី រក្សាគណនីរបស់អ្នកឱ្យ មានសុវត្ថិភាព៖

 

  • ពិនិត្យសំណើរជាមិត្តភក្តិ
  • តើ​អ្នក​ណា​អាច​ផ្ញើ​សំណើ​ជា​មិត្តភក្ដិ​ទៅ​អ្នក​​បាន?
  • ជ្រើសរើសអ្នកដែលអាចរកមើលអ្នកតាមលេខទូរស័ព្ទ និងអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នក។
  • អាចកំណត់កុំឲ្យអ្នកណារកអ្នកឃើញនៅលើហ្វេសប៊ុក
  • បិទ/បើក ការអនុញ្ញាតម៉ាស៊ីនស្វែករក អាចរកអ្នកឃើញ