ដើម្បីឲ្យក្លាយជា អ្នកចំបាំងការពារហ្វេសប៊ុក អ្នកត្រូវស្វែងយល់ពី វិធានទី១ អំពីការរក្សាឯកជនភាពលើហ្វេសប៊ុកពេញលេញ ។

 

នេះគឺជាចំណុចមួយចំនួន ដែលអ្នកអាចធ្វើដើម្បីរក្សាគណនីរបស់អ្នកឱ្យមានឯកជនភាពពេញលេញ៖

 

  • ការកំណត់​ឯកជនភាព និងការពិនិត្យមើលឯកជនភាព
  • ព័ត៌មានពីកម្រងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក
  • អ្នកណាខ្លះអាចមើលឃើញអ្វីដែលអ្នកបង្ហោះ
  • បន្ទាត់ពេលវេលា (Timeline) របស់អ្នក