ដើម្បីឲ្យក្លាយជា អ្នកចំបាំងការពារហ្វេសប៊ុក អ្នកត្រូវស្វែងយល់ពី វិធានទី២ អំពីការរក្សាសន្តិសុខលើគណនីហ្វេសប៊ុក។

 

នេះគឺជាចំណុចមួយចំនួនដែលអ្នកអាចធ្វើដើម្បីរក្សាគណនីរបស់អ្នកឱ្យមានសុវត្ថិភាព៖

 

  • ការពារពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក
  • កុំចែករំលែកព័ត៌មានចូលប្រើរបស់អ្នក
  • ត្រូវចាកចេញពីគណនីហ្វេសប៊ុកនៅពេលអ្នកប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ ដែលអ្នកចែករំលែកជាមួយមនុស្សផ្សេងទៀត
  • កុំទទួលសំណើជាមិត្តភក្តិពីមនុស្សដែលអ្នកមិនស្គាល់
  • ប្រយ័ត្នចំពោះកម្មវិធីបោកប្រាស់ ឬវាយប្រហារនានា
  • កុំចុចលើតំណរភ្ជាប់ដែលគួរឱ្យសង្ស័យ ទោះបីជាវាហាក់ដូចជាមកពីមិត្តភក្តិ ឬក្រុមហ៊ុនដែលអ្នកស្គាល់ក៏ដោយ
  • ប្រើប្រាស់ជម្រើសសុវត្ថិភាពបន្ថែមរបស់ហ្វេសប៊ុក