របៀបបិទមិនឲ្យអ្នកដទៃដឹងថាយើង Active នៅពេលណាខ្លះលើ Telegram

មានដឹងថាកម្មវិធីទំនាក់ទំនងតេឡេក្រាម មានមុខងារបិទមិនឲ្យអ្នកដទៃដឹងថាយើង Active ពេលណាដែរអត់? សម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តឯកជនភាព មិនចង់ឲ្យគេដឹងពីសកម្មភាពខ្លួន

តោះ! ចឹងកុំឲ្យខាតពេល ទៅតាមដានជាមួយជំរំតាមរបៀបខាងក្រោមបាន ដើម្បីបិទមិនឲ្យអ្នកដទៃដឹងថាយើង Active នៅពេលវេលាណាខ្លះ៖