វិធីសាស្ត្រសង្គ្រោះទូរស័ព្ទ​ ឬថេប្លេត(Tablet) ដែលត្រូវបានគេគ្រប់គ្រង​ ឬឆ្លងមេរោគ

គ្រប់គ្នាតែងតែមាន​ក្តី​បារម្ភជាច្រើន​ខណៈដែលទូរស័ព្ទ​ ឬថេប្លេត(Tablet) ដែលត្រូវបានគេគ្រប់គ្រង​ ឬឆ្លងមេរោគ​ ​ (Malware) ព្រោះ​មិន​ដឹង​ថា​ត្រូវ​ធ្វើ​បែប​ណា ឬ​ដោះស្រាយ​បែប​ណាឲ្យ​ល្អ។ ដើម្បី​ជា​ជំនួយ​ក្នុង​ការ​ដោះស្រាយ​រឿង​នេះ ជំរំឌីជីថលនឹង​បង្ហាញ​អ្នក​ពី​វិធីសាស្ត្រមួយ​ចំនួន​ដែល​អ្នក​អាច​ប្រើ​បាន​នៅ​ពេល​ទូរស័ព្ទ​ ឬថេប្លេត(Tablet) ដែលត្រូវបានគេគ្រប់គ្រង​ ឬឆ្លងមេរោគ។