ពាក្យសំងាត់របស់ខ្ញុំ

បុគ្គលនិងអង្គការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ងាត់ដើម្បីការពារគណនីឧបករណ៍បណ្តាញនិងទិន្នន័យសំខាន់ៗ។ តួអង្គព្យាបាទតែងតែរិះរកវិធីថ្មីៗដើម្បីទាយឬលួចលេខសំងាត់។ ការបង្កើតពាក្យសម្ងាត់ដ៏រឹងមាំគ្រប់គ្រងវាដោយសុវត្ថិភាពនិងបង្កើនវាជាមួយនឹងការផ្ទៀងផ្ទាត់ពីរកត្តា (2FA) គឺជាជំហានសំខាន់ឆ្ពោះទៅរកសុវត្ថិភាពឌីជីថល។