ពាក្យសម្ងាត់របស់ខ្ញុំ

ពាក្យសម្ងាត់របស់ខ្ញុំ

បុគ្គលនិងអង្គការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ងាត់ដើម្បីការពារគណនីឧបករណ៍បណ្តាញនិងទិន្នន័យសំខាន់ៗ។ តួអង្គព្យាបាទតែងតែរិះរកវិធីថ្មីៗដើម្បីទាយឬលួចលេខសំងាត់។ ការបង្កើតពាក្យសម្ងាត់ដ៏រឹងមាំគ្រប់គ្រងវាដោយសុវត្ថិភាពនិងបង្កើនវាជាមួយនឹងការផ្ទៀងផ្ទាត់ពីរកត្តា (2FA) គឺជាជំហានសំខាន់ឆ្ពោះទៅរកសុវត្ថិភាពឌីជីថល។

ហេតុផលដែលអ្នកមិនគួរចែករំលែកពាក្យសម្ងាត់(Password) ឲ្យអ្នកដទៃ ទោះបីជាដៃគូស្នេហា

អ្នកណាខ្លះ មានដៃគូហើយចែករំលែកពាក្យសម្ងាត់ឲ្យគ្នា? មានអារម្មណ៍ម៉េចដែរ? ហើយឲ្យគេដោយស្ម័គ្រចិត្ត ឬបង្ខំចិត្ត

គន្លឹះងាយៗក្នុងការថែរក្សា និងទុកដាក់ពាក្យសម្ងាត់ឲ្យមានសុវត្ថិភាព

ពាក្យសម្ងាត់ជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមត្រូវថែរក្សាឲ្យបានល្អ។ ខាងក្រោមនេះគន្លឹះងាយៗក្នុងការថែរក្សា