ប្តូរពាក្យសម្ងាត់( Password) នៅលើហ្វេសប៊ុក

ចង់ប្តូរពាក្យសម្ងាត់( Password) នៅលើហ្វេសប៊ុកដល់ហើយ ត្រូវធ្វើម៉េចណ៎ បើមិនសូវដឹងពីរបៀបប្តូរផង?

ម៉ោះៗ កុំពិបាកចិត្តទៀត ចាំអូនជំរំឌីជីថលប្រាប់ណា

សម្រាប់អ្នកប្រើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តការ Android អាចមើលពីរបៀបជាជំហ៊ានៗខាងក្រោមបាន៖

ជំហានទី១

ជំហានទី២

ជំហានទី៣

ជំហានទី៤

ជំហានទី៥

ជំហានទី៦

ជំហានទី៧