ហេតុផលដែលអ្នកមិនគួរចែករំលែកពាក្យសម្ងាត់(Password) ឲ្យអ្នកដទៃ ទោះបីជាដៃគូស្នេហា

អ្នកណាខ្លះ មានដៃគូហើយចែករំលែកពាក្យសម្ងាត់ឲ្យគ្នា? មានអារម្មណ៍ម៉េចដែរ? ហើយឲ្យគេដោយស្ម័គ្រចិត្ត ឬបង្ខំចិត្ត? ហើយពេលឲ្យទៅគេចឹង មានដឹងពីផលវិបាកអត់?

ចឹងដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ ជំរំឌីជីថល នឹងមកពីប្រាប់ហេតុផលដែលអ្នកមិនគួរចែករំលែកពាក្យសម្ងាត់(Password) ឲ្យអ្នកដទៃ ទោះបីជាដៃគូស្នេហានឹងគ្នាក៏ដោយ៖