សម្រង់មិតិសុវត្ថិភាពឌីជីថល

សម្រង់មិតិសុវត្ថិភាពឌីជីថល

១. តើអ្នកគួរតែបង្ហាញព័ត៌ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ដូចជាថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត លេខទូរស័ព្ទ អាសយដ្ឋាន នៅលើបណ្តាញសង្គមដែរ ឬទេ?
២.ដើម្បីអោយការទិញទំនេញតាមអនឡាញរបស់អ្នកមានសុវត្ថិភាព អ្នកត្រូវ៖
៣.តំណរភ្ជាប់ដែលអ្នកមិនគួរទុកចិត្ត ហើយមិនត្រូវចុច គឺតំណរភ្ជាប់ដែល៖
៤.អ្នកអាចប្រើប្រាស់បណ្ដាញវ៉ាយហ្វាយសាធារណៈដោយសុវត្ថិភាព ប្រសិនបើអ្នកបានតម្លើងបណ្ដាញ​ឯកជន​និម្មិត(VPN) ទោះមិនបានបើកវា​អោយដំណើរការ​ក៏ដោយ​។
៥. ការប្រើប្រាស់មុខងារផ្ទៀងផ្ទាត់ពីរកត្តា(2FA)លើគណនីអនឡាញជាការបន្ថែមសុវត្ថិភាពពីលើពាក្យសម្ងាត់រឹងមាំ។
៦.ការពារគណនីអនឡាញរបស់អ្នកបាន មានន័យថាអ្នកបានការពារទិន្ន័យទាំងអស់របស់អ្នក។
៧.តំណរភ្ជាប់ដែលមិនមានសុវត្ថិភាពមានតែនៅក្នុងកម្មវិធីឈែត(Chat)របស់ហ្វេសប៊ុកតែប៉ុណ្ណោះ។
៨.ពាក្យសម្ងាត់រឹងមាំមួយអាចប្រើប្រាស់បានគ្រប់គណនីអនឡាញរបស់យើងដោយសុវត្ថិភាព។
៩.តើនៅពេលអ្នកពិនិត្យឃើញថាគណនីរបស់អ្នកបានផ្ញើរតំណរភ្ជាប់ទៅអ្នកដទៃដោយអ្នកមិនដឹង តើអ្នកធ្វើដូចម្តេច?
លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង
ភេទ
អាយុ
ទីកន្លែងរស់នៅបច្ចុប្បន្ន