តោះ!ឈប់បារម្ភហើយដេកពិបាកចិត្តទៀតទៅ ព្រោះនៅថ្ងៃទី ១៣ ដល់ ១៩ ធ្នូ២០២១នេះ ជំរំឌីជីថលបានរៀបចំយុទ្ធនាការមួយដែលមានឈ្មោះថា“ខ្ញុំជាអ្នកចម្បាំងការពារហ្វេសប៊ុក” ដែលនឹងលើកបង្ហាញ និងដោះស្រាយអំពីសុវត្ថិភាពហ្វេ