ឈប់ច្រឡំថា ការធ្វើការអនាម័យឌីជីថល គឺជាការយកកុំព្យូទ័រ ឬទូរស័ព្ទទៅដុសលាងសាប៊ូទៀតទៅ🙄😒 ហើយក៏ឈប់គិតថា ដើម្បីឲ្យកុំព្យូទ័រ ឬទូរស័ព្ទរបស់អ្នកមានសុវត្ថិភាព អ្នកត្រូវយកច្រវ៉ាក់មកចាក់សោរនោះ😒